De fleste branner utvikler seg svært raskt. Beboerne må varsles om at det brenner så tidlig som mulig.

Det er viktig å påse at alle boenheter har fungerende røykvarsler og manuelt slokkeutstyr. Det bør også være brannvarslingsanlegg i trapperom og kjellerområder.

NB!
Er boligblokkene bygget før 1985 ønsker vi at styret i boligselskapet kontakter brannvesenet for informasjon, råd og veiledning.

Røykvarsler

Det er krav om at hver boenhet skal ha montert minst én røykvarsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle dører er lukket. Med oppholdsrom i én del av huset, og soverom i en annen del, kan det være at du må ha enda flere røykvarslere i boligen. Det må ikke være mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være sikker på at varslersignalet høres tydelig.

Brannalarmanlegg

Beboere i bygninger med flere boenheter bør bli varslet dersom det begynner å brenne i for eksempel korridorer, trapperom og kjellerområrder eller hos naboen. I bygninger med større loft og kjeller kan det være fornuftig å innstallere brannalarmanlegg med røykdetektor. Felles brannalarmanlegg må være pålitelige også med tanke på å unngå unødige alarmer.

Krav om slokkeutstyr i boenhetene

Det er krav om at hver boenhet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen. Dette kan enten være en godkjent husbrannslange eller et håndslokkeapparat. Håndslokkeapparatet må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å nå inn i alle rom i boligen.

Slokkeutstyr i fellesarealer

Det må vurderes om det er behov for å plassere ut slokkeutstyr i fellesarealer. Fordi det ofte er lagret mye brennbart materiale i bodområdene i kjelleren og på loftet, vil det være riktig å plassere ut slokkeutstyr i slike områder. Også i vaskerom, tørkerom, og i andre tekniske rom bør det utplasseres slokkeutstyr. I fyrrom er det krav om slokkeutstyr.

Kontroll av slokkeutstyr

Innenfor boenheten er det beboerens ansvar å sørge for det jevnlige vedlikeholdet og tilsyn med slokkeutstyret. Eier må minne beboerne på deres ansvar for å at utstyret er til stede og at det er i orden.  Det er eiers ansvar at slokkeutstyr kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med leverandørens retningslinjer. Det vil si kontroll hvert 5. år og service hver 10. år for pulverapparat. Eier bør med noen års mellomrom sørge for at kvalifisert fagpersonell kontrollerer håndslokkerne i boenhetene. Dermed sikrer man at slokkeutstyret er i tilfredsstillende stand. En slik kontroll kan gjerne omfatte røykvarslerne i boenhetene. Denne type kontroller anbefales gjennomført minst hvert 5. år. Brannvesenet er behjelpelig med informasjon i denne sammenheng.

Informasjon om vedlikehold av brannslokkemateriell og registre over godkjente virksomheter finner du hos Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell.

Brannskiller

Brannskiller skal sørge for at et eventuelt branntiløp ikke sprer seg videre i bygningen i løpet av en fastsatt tid, som vanligvis 30 eller 60 minutter. De vanligste årsakene til at brann og røyk sprer seg er at:

  • Gjennomføringer av kabler og rør ikke er tettet
  • Dører ikke er skikkelig lukket eller tettet
  • Det ikke er brukt godkjente materialer i vegger og dører
  • Spredning via ventilasjonskanaler i anlegg som ikke er i drift

Styret har ansvaret for å kontrollere om disse brannskillene må utbedres. Beboerne har ansvar for å melde fra til styret dersom de oppdager feil eller mangler ved brannsikringen.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindringer. Ellers vil det være vanskelig å komme seg ut. Brennbare materialer og gjenstander i rømningsveiene kan føre til at brannen og røyken vil kunne utvikles i rømningsveiene og spre seg raskt i bygningen.Hus at lagring i rømningsvei også er til hinder for brann- og ambulansepersonell.

Dørene skal slå ut

Dører i rømningsveien skal som hovedregel slå ut i rømningsretningen. Dører fra de enkelte boenheter kan imidlertid slå mot rømningsretningen. Alle rømningsveier skal kunne åpnes fra innsiden uten nøkkel. Rømningsveiene bør også være godt opplyst og tydelig merket

Tilgjengelighet for brannvesenet

Det er viktig å kartlegge brannvesenets tilgjengelighet til fasadene i boligområdet. De vanligste hindere er parkerte biler, trange passasjer og brøytekanter/snøhauger.

 

Kilde: www.vibr.no