Årlige brannøvelser i boligselskap er viktig for å være best mulig forberedt i tilfelle det skulle oppstå brann. Trygge og gode rømningsforhold for beboerne er det viktigste når det kommer til å øve på brann i boligselskap, borettslag og sameier.

Hvordan arrangere brannøvelse?

En brannøvelse kan gjennomføres på flere ulike måter. Velg gjerne ulike typer øvelser fra gang til gang, eller kombiner momenter fra ulike øvelsestyper i en og samme øvelse. Her er enkle oppskrifter på de mest typiske variantene av brannøvelser:

1) Teoriøvelse

Passer for alle boligselskaper

Planlegging og gjennomføring:
En teoriøvelse kan gjennomføres i form av et informasjonsmøte eller en befaring i bygningen. Dette kan dere gjøre på egen hånd eller med bistand fra eksterne. I et informasjonsmøte kan dere ta opp emner som er relevante for boligselskapet og beboerne, for eksempel gjennomgå branninstruksen, diskutere opptreden ved brann, de vanligste brannårsakene og hva man kan gjøre for å forebygge brann. Del gjerne ut brosjyrer eller lignende informasjonsmateriell. Ved en befaring kan man gå sammen i grupper og sjekke hvordan ulike rømningsveier fungerer, se hvor slokkeutstyret er plassert og snakke om hvordan man skal opptre ved brann.

2) Evakueringsøvelse

Passer for boligselskap i lavblokker med felles brannalarmanlegg

Planlegging og gjennomføring:
Lag et scenario der dere forestiller dere en bestemt brannsituasjon. Varier mellom ulike scenarier fra gang til gang dere har øvelse, slik at dere får øvd på alle tenkelige situasjoner og bruk av alle mulige rømningsveier. Legg øvelsen til et tidspunkt der mange er hjemme, for eksempel om ettermiddagen. Informer beboerne på forhånd. Har dere brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet, husk å forhåndsvarsle 110-sentralen om at alarmen vil bli utløst.

3) Realistisk øvelse

Passer for boligselskap i lavblokker og med felles brannalarmanlegg

Planlegging og gjennomføring:
En realistisk øvelse er som en evakueringsøvelse, men involverer i tillegg gjerne bruk av teaterrøyk, markører. En slik type øvelse må boligselskapet regne med å måtte betale for, siden det er nødvendig med ekstern hjelp. Gjør avtaler med et anerkjent firma som kan hjelpe til med å gjennomføre en slik øvelse. Informer beboerne på forhånd. Har dere brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet, husk å forhåndsvarsle 110-sentralen om at alarmen vil bli utløst.

4) Slokkeøvelse

Passer for mindre boligselskaper

Planlegging og gjennomføring:
En slokkeøvelse må boligselskapet regne med å måtte betale for, siden det er nødvendig med ekstern hjelp. Gjør avtale med et anerkjent firma som tilbyr slokkeøvelser. Slokkeøvelsen må gjennomføres på et egnet sted, der det ikke er fare for brannspredning, og der røyken ikke er til sjenanse for folk.

5) Papirøvelse

Passer for alle boligselskaper (involverer vanligvis bare styret og andre nøkkelpersoner)

Planlegging og gjennomføring:
Styret lager et sett med scenarier, det vil si tenkte hendelser som involverer brann. Ta for dere disse hendelsene trinn for trinn. Sett av god tid. Drøft hvordan hendelsene kunne ha forløpt hos dere, hva man kunne ha gjort for å begrense skader på bygninger og/eller personer, og hva man kan gjøre for å hindre at samme hendelse skjer igjen. Vurder om boligselskapets branninstruks er god nok.

Alle øvelser skal evalueres og følges opp:

Skriv en rapport om erfaringer fra øvelsen. Noter hvor mange beboere som deltok. Dersom styret oppdaget mangler eller avvik, sett opp en plan med tiltak for å rette opp disse. Gjør endringer i branninstruks hvis nødvendig. Lagre evalueringsrapporten som HMS-dokumentasjon. Informer beboerne om hvilke erfaringer øvelsen ga, og hvilke tiltak som iverksettes.

Ikke pålagt, men anbefalt

For boligselskaper er det ikke direkte lovpålagt å gjennomføre brannøvelser, men med bakgrunn i HMS-forskriften kan man likevel argumentere for at borettslag og sameier skal ha brannøvelser. Som virksomhet er boligselskapet ved styret pålagt å gjennomføre risikoanalyser og skadeforebyggende tiltak.

Husk:

  • Alle boligselskaper bør ha en branninstruks – det vil si en oppskrift på hvordan man skal opptre ved brann.
  • En branninstruks er gjerne bygget rundt huskeregelen redde, varsle, slokke, og må tilpasses bygningsmassen og menneskene som bor der.
  • Branninstruksen må angi et trygt møtested der alle skal møte ved evakuering.
  • Informer beboerne om at man aldri skal benytte rømningsveier som er fylt av røyk. I et røykfylt trapperom eller en røykfylt korridor er to-tre åndedrag tilstrekkelig til at man kan miste bevisstheten og bli røykforgiftet. Møter man røyk i rømningsveien, skal man snu og benytte en annen rømningsvei. Alternativt skal man gå tilbake til boenheten for å gjøre seg til kjenne fra vindu eller balkong, slik at brannvesenet kan bistå med redning.
  • Er det beboere hos dere som trenger hjelp ved evakuering, for eksempel eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne? Styret bør kartlegge behov for assistanse ved rømning. Hør gjerne med naboer om de vil hjelpe til hvis forholdene tillater det

Kilde: www.brannvernuka.no