I 2016 vedtok Hurum kommunestyret en brannsikkerhetsplan for tett trehusbebyggelse i Holmsbu.

Planen kom som en konsekvens av to forhold:

  • økt fokus på tett trehusbebyggelse etter brannen i Lærdal i 2013
  • forhold avdekket gjennom arbeidet med dimensjonerende ROS-analyse for Hurum brannvesen i tidsrommet 2014 – 2015

Planen ga også grunnlag for økonomisk støtte fra Riksantikvaren til brannsikkerhetstiltak innenfor områder definert som tett trehusbebyggelse. En forutsetning for støtte er at aktuelle tiltak er beskrevet og prioritert i en brannsikkerhetsplan.

I arbeidet med planen ble det gjennom en uke i juni 2015 gjennomført en befaring av alle eiendommer/hus i Holmsbu. Dette skjedde gjennom en blanding av utvendig og innvendige  besiktigelser. Besiktigelsene dannet grunnlag for en grovanalyse for hvilke type tiltak om burde gjennomføres på de enkelte eiendommene. Aktuelle tiltak på bygninger/eiendommer er forskjellige former for sprinkling, alarmanlegg, oppgradering av brannskiller mellom byggverk og andre branntekniske tiltak.

Andre momenter i planen var utplassering av slangeposter, brannvannforsyning, brannvernopplæring, søppelhåndtering, utvendig lagring, styrket beredskap med videre.

Følgende tiltak er utført frem til nå:

  • sprinkling av 4 bygninger, helt eller delvis
  • utbedring av vannforsyningen i sentrum, herunder 3 nye brannhydranter
  • utsetting av slangeposter i særlige utsatte områder med dårlig tilgjengelighet for brannvesenet
  • opplæring av beboere i området i bruk av slangepostene
  • lokal forskrift om tilsyn
  • anskaffelse av tankbil med skum/vannkanon
  • forsterket vaktlag fra 4 til 5 mannskaper på stasjon Tofte. I tillegg kommer en aspirant tilknyttet hvert vaktlag uten fast vakt.

I etterkant av kommunesammenslåingen har Asker kommune og ABBR etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal følge opp planen. Denne består av en representant fra henholdsvis ABBR, Plan og bygg, Vann og vannmiljø og økonomi.

I løpet av første halvår 2022 har i overkant av 70 boliger innenfor planområdet fått installert brannvarslingsanlegg med direktevarsling til 110. I tillegg var det fra tidligere en del boliger med samme type anlegg koblet opp mot private vaktselskap, noe vi anser å gi samme trygghet. I sum er dette tiltak som gir en vesentlig økt sikkerhet.

Les planen i sin helhet: Brannsikringsplan for Holmsbu (PDF)