Brannvesenet gir veiledning i byggesaker på områder som omhandler brannvann og adkomst for brannbiler. På denne siden finner du hva som gjelder av retningslinjer.

Brannvann

 • Brannvannsuttak skal normalt ligge 25-50 meter fra angrepsvei
 • For småhusbebyggelse (villastrøk) er det både i Asker og Bærum innarbeidet praksis om at brannvannsuttak kan ligge inntil 100 meter fra angrepsvei i brøytet areal
 • For småhusbebyggelse gjelder minst 20 liter i sekundet
 • For all annen bebyggelse gjelder minst 50 liter i sekundet fordelt på minst 2 uttak
 • Eventuelt åpne vannkilder skal ha kapasitet for 1 times tapping med tanke på overstående vannforbruk. Løsninger med eventuelt åpne vannkilder må vurderes ved spesielle situasjoner men bør fortrinnsvis unngås

Vei og adkomst for brannbiler

Hovedregelen er at det skal være tilrettelagt for å kunne kjøre med brannbil helt inn til hovedinngang i bygg. For mindre byggverk som husbebyggelse og privatboliger kan det aksepteres avstand på inntil 50 meter.

 • Minimum kjørebredde: 3,5 meter
 • Maksimum stigning vei: 1:8 (12,5 %)
 • Minimum fri kjørehøyde: 4,0 meter
 • Svingradius, ytterkant vei: 13,0 meter
 • Akseltrykk: 10 tonn
 • Boggitrykk: 18 tonn
 • Punktbelastning støtteben (lift): 19 tonn (belastningsflate 30 cm x 60 cm)
 • Markstøttebredde (lift), minimum: Oppstilllingsplass lift 7m x 12 m

Retningslinjene tar utgangspunkt i relevant lovverk

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) av 26. mars 2010 nr. 489 m/veiledning.
Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 av 14. juni 2002 nr. 20 med endringer av 1.10.2015.
Forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.