Beredskapsavdelingensoppgaver er innsats under brann, samt redningstjenester. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver

Beredskapsavdelingen består også av seksjon marked som er ansvarlig for oppfølging av alarmtjenestene samt seksjon deltid.

Brigadene

Beredskapspersonellet er inndelt i fire brigader, A-D, med en minimumsbemanning på 28 personer. I tillegg til dette kommer vakthavende brannsjef, samt bemanning i 110-sentralen. Brigadene ledes av hver sin brigadeleder. Det er fire vaktlag per brigade. Beredskapsstyrken er fordelt på Asker-, Bekkestua-, Fornebu,- Gjettum, Røyken,- og Tofte brannstasjon.

 • På Asker brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.
 • På Bekkestua brannstasjon er det fem personer på vakt fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på brannliften. Dette mannskapet bemanner også redningsbilen ved behov.
 • På Fornebu brannstasjon er det fire personer på vakt, hvor alle tjenestegjør på en mannskapsbil. Mannskapet bemanner også brannbåten ved behov.
 • På Gjettum er det fire personer på vakt som bemanner mannskapsbil og skogbrannbil ved behov.
 • På Røyken brannstasjon er det til enhver tid fem personer på vakt, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.
 • På Tofte brannstasjon er det fem personer på rullerende hjemmevakt en uke av gangen, fordelt med fire personer på mannskapsbilen og en på vanntankbilen.

De som tjenestegjør i beredskapsavdelingen, følger en døgnbasert skiftordning. I løpet av 4 uker har de 7 døgnvakter. De arbeider en helg, med vakt på både lørdag og søndag, hver 4. uke.

Utrykning

Ved branner og akutte ulykker skal ABBR være underveis for å hjelpe (forspenningstid) innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt alarmmelding.

Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter.

Tauredning

Asker og Bærum brann og redning har egen tau-gruppe som i hovedsak skal rykke ut og redde personer i høyder, fasader eller lignende hvor vi må benytte tau i redningsaksjonen. Tau-gruppen er lokalisert på Gjettum brannstasjon og består av minimum fire personer.

Overflateredning

Vi har også mannskaper til å utføre redning av personer i vann og sjø. Alle stasjonene har erfarne mannskaper og utstyr til å utføre overflateredning.  I denne forbindelse har vi tre båter, hvor den ene er lokalisert på Fornebu brannstasjon, den andre i Asker og den tredje på Tofte.

Farlig gods

Brannvesenet skal også rykke ut ved uhell hvor farlig gods er involvert. Med farlig gods menes stoffer, væsker eller gasser som kan påføre mennesker, dyr eller miljø store skader. Eksempler på dette kan være brannfarlige væsker, gasser, sprengstoff etc.  En ulykke med farlig gods krever som regel store ressurser og vi har etablert hovedbase for farlig gods på Asker brannstasjon. I tillegg er ABBR med i det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA). Vi disponerer der materiell og utstyr til bruk ved farlig gods uhell.

Andre oppgaver

Når vi ikke er ute på utrykninger, følger vi en aktivitetsplan med ulike oppgaver som vi utfører. Blant disse gjøremålene kan nevnes:

 • Fysisk trening og testing
 • Stasjonsarbeid
 • Bil- og materiellkontroll
 • Øvelser og opplæring
 • Befaringer
 • Fysisk trening og testing

 

Alarmtjenester

Rask respons og tidlig brannslukking er avgjørende for at en brann ikke skal kunne utvikle seg. Har du boligalarm eller alarmoverføring til brannvesenet, kan du være trygg på at vi er raskt fremme ved utløst alarm. Ved utløst alarm rykker vi ut med nærmeste brannbil.

ABBR har samme prioritet og prosedyrer på anmodning om utrykning fra vaktselskap vi har avtale med, som til brannalarmmeldinger fra egne alarmkunder. Alle vaktselskap kan få avtale med brannvesenet.

Les mer om vårt alarmtilbud på egne nettsider, http://boligalarmbrannvesenet.no
Vi kan også nås på telefon 66 76 42 75 (kl. 8.00-15.00) eller send oss en e-post: marked@abbr.no

 

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon