Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger ABBR en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at ABBR må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet ABBR gjør for å sikre dette.

ABBRs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for vår evne til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler ABBRs holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

ABBRs arbeid med ivaretagelse av åpenhetsloven er påbegynt og er forventet ferdigstilt innen Q4 2023:

  • I løpet av 2023 skal vi utarbeide en egen policy for åpenhetsloven i ABBR.
  • Vi vil videre utarbeide rutiner for å kartlegge våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Dette arbeidet vil så bli en pågående prosess, hvor vi fortløpende vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.
  • Vi skal utarbeide og formidle etiske retningslinjer for våre leverandører.

Spørsmål vedrørende ABBRs etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til post@abbr.no