Asker og Bærum brann og redning (ABBR) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 569 km2, og nærmere 225 000 innbyggere.

Selskapet fikk navnet Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) i 2020 etter virksomhetsoverdragelse av Røyken brann og redning og Hurum brannvesen til Asker og Bærum brannvesen IKS.

ABBR et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene i Hurum og Røyken i Asker og på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen.

Visjon

Vi har utarbeidet vår visjon basert på felles verdier, ansvarsområder og mål for vårt beredskaps- og forebyggende arbeid. Visjonen skal være vår drivkraft og gi oss retning for hvordan vi ønsker at ABBR skal være, og hvordan vi
skal komme dit:

Vi skal være en lærende organisasjon. Gjennom raushet, respekt og økt fokus på kompetansebygging skal vi løse dagens- og fremtidens oppgaver for best mulig tjenester for innbyggerne i Asker og Bærum. Vi skal hevde oss som et fremtidsrettet brann- og redningsvesen i Norge.

Verdier

Gjennom involvering og deltakelse av ansatte i arbeidet med å finne felles normer og
verdisett har ABBR i perioden utpekt fire kjerneverdier:

  • Åpenhet
  • Respekt
  • Profesjonalitet
  • Inkludering

Disse verdiene er vårt felles verdigrunnlag og er en rettesnor i alt vi gjør.

Ledelse

Asker og Bærum brann og redning IKS er et interkommunalt selskap der Asker kommune og Bærum kommune er deltakere/eiere. Representantskapet er organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBR IKS.  Representantskapet består av de to varaordførerne i eierkommunene, mens styret består av en blanding av politisk valgte og «profesjonelle» medlemmer fra begge kommuner samt to ansattrepresentanter.

Ansatte

Vi er i dag cirka 200 ansatte i ABBR som er organisert i tre avdelinger (stab, beredskap og forebyggende avdeling).