Asker og Bærum brann og redning IKS ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en ansatt brannsjef.

Styret i ABBR

Styret består av seks medlemmer og fire varamedlemmer. Valgperioden er fire år. Medlemmene velges for 2 år, men mulighet til gjenvalg.

Styrets oppgaver

 • føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
 • utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
 • fremlegge forslag til årsregnskap og årsberetning
 • vedta selskapets organisasjonsplan
 • ansette/avskjedige selskapets ansatte og fastsette deres lønn og arbeidsforhold, i den utstrekning dette ikke er delegert til daglig leder

Innkallinger til styremøter og representantskapsmøter med tilhørende saker samt møtekalender med oversikt over møter finner du i egen portal

Representantskapet i ABBR

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av to medlemmer samt varamedlemmer. Valgperiode er fire år. Representantskapet skal  utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til kommunestyret.

Representantskapet skal påse at brannvesenet har tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.

Representantskapets oppgaver er videre å:

 • velge styremedlemmer med varamedlemmer
 • velge styrets leder og nestleder
 • vedta selskapets mål og strategier
 • behandle regnskap, budsjett og økonomiplan
 • vedta å avhende større kapitalgjenstander
 • vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller deltakerne
 • vedta selskapets pensjonsordning
 • fremme forslag til endringer i dimensjoneringen av brannvesenet, herunder øke med vaktlag med mer
 • velge revisor
 • fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Innkallinger til styremøter og representantskapsmøter med tilhørende saker samt møtekalender med oversikt over møter finner du i egen portal

Historikk

Du finner historikk for styret og representantskapet i tidligere ABBV på våre nettsider

Dersom det gjelder saker for tidligere Røyken og Hurum brannvesen, ta kontakt med Asker kommune.