Asker og Bærum brann og redning IKS ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en ansatt brannsjef.

Styret i ABBR

Styret består av seks medlemmer og fire varamedlemmer. Valgperioden er fire år. Medlemmene velges for 2 år, men mulighet til gjenvalg.

Styrets oppgaver

 • føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
 • utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan
 • fremlegge forslag til årsregnskap og årsberetning
 • vedta selskapets organisasjonsplan
 • ansette/avskjedige selskapets ansatte og fastsette deres lønn og arbeidsforhold, i den utstrekning dette ikke er delegert til daglig leder

Innkallinger med tilhørende saker finner du i høyremeny.
Ønsker du å finne historikk for styret og representantskapet i tidligere ABBV, altså før 2020, finner du det på egen side.

Møter i styret 2.halvår 2020:

Onsdag 14. oktober
Onsdag 18. november 

Møter i styret 1.halvår 2020:

Torsdag 13. februar – Asker brannstasjon
Onsdag 1. april  – Røyken brannstasjon
Onsdag 13. mai – Tofte brannstasjon
Torsdag 11. juni – Møtet avholdes via mail etter avtale med styreleder

Medlemmer i styret fra  Asker kommune

Per Anders Owren – leder
Bente Slaatten – fast medlem
Jelrik Nylund-van Berkel – fast medlem
Frode Halgunset – varamedlem
Guri Størvold – varamedlem

Medlemmer i styret fra Bærum kommune

Erik Tørrissen – nestleder
Marianne Rieber Mohn – fast medlem
Hanne Becker Cappelen – fast medlem
Jon Halvor Stridsklev– varamedlem
Ole Andreas Lilloe-Olsen –  varamedlem

Ansattrepresentanter

Vegard Boberg – fast medlem
Christian Hiort – fast medlem
Ivar Eriksen – varamedlem
Pål Kristian Klethagen – varamedlem

Representantskapet i ABBR

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av to medlemmer samt varamedlemmer. Valgperiode er fire år. Representantskapet skal  utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til kommunestyret.

Representantskapet skal påse at brannvesenet har tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.

Representantskapets oppgaver er videre å:

 • velge styremedlemmer med varamedlemmer
 • velge styrets leder og nestleder
 • vedta selskapets mål og strategier
 • behandle regnskap, budsjett og økonomiplan
 • vedta å avhende større kapitalgjenstander
 • vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller deltakerne
 • vedta selskapets pensjonsordning
 • fremme forslag til endringer i dimensjoneringen av brannvesenet, herunder øke med vaktlag med mer
 • velge revisor
 • fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Møter i representantskapet 2020:

Torsdag 30. april – Asker brannstasjon
Torsdag 18. juni – Asker brannstasjon
Torsdag 17. desember

Representantskapets medlemmer:

Siw Wikan – leder
Monica Therese Vee Bratlie – nestleder
Lene Conradi – varamedlem
Lisbeth Hammer Krog – varamedlem