Asker og Bærum brann og redning IKS ledes av et representantskap og et styre. Den daglige driften forestås av en ansatt brann- og redningssjef.

Styret i ABBR

Styret består av åtte medlemmer og fire varamedlemmer. Valgperioden er fire år. Medlemmene velges for 2 år, med mulighet til gjenvalg.

Styret skal blant annet:

 • føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
 • fremme forslag til budsjett og økonomiplan, vedta brannsjefens virksomhetsrapport og fremsette godkjent regnskap i revidert stand til representantskapet
 • fremme forslag til endringer i brannordningen (kommunenes dokumentasjon av brannvesen jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 10.) 
 • avgi innstillinger til representantskapet
 • inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke gjøres av representantskapet

Innkallinger til styremøter og representantskapsmøter med tilhørende saker samt møtekalender med oversikt over møter finner du i egen portal

 

Skjema for registrering av lønnet arbeid, styreverv eller eierinteresser for styremedlemmer i ABBR IKS.

 

Representantskapet i ABBR

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av to medlemmer samt varamedlemmer. Valgperiode er fire år. Representantskapet skal utøve den brannfaglige myndighet som i brannlovgivningen er lagt til kommunestyret. Representantskapet skal påse at brannvesenet har tilstrekkelige ressurser til å etterleve brannordningen.

Representantskapet skal blant annet:

 • velge styremedlemmer med varamedlemmer
 • velge styrets leder og nestleder
 • vedta selskapets mål og strategier
 • behandle regnskap, budsjett og økonomiplan
 • vedta og avhende større kapitalgjenstander
 • vedta å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller deltakerne
 • vedta selskapets pensjonsordning
 • fremme forslag til endringer i dimensjonering av brannvesenet, herunder øke med vaktlag mv.
 • velge revisor
 • fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Innkallinger til styremøter og representantskapsmøter med tilhørende saker samt møtekalender med oversikt over møter finner du i egen portal

Historikk

Du finner historikk for styret og representantskapet i tidligere ABBV på våre nettsider

Dersom det gjelder saker for tidligere Røyken og Hurum brannvesen, ta kontakt med Asker kommune.