Brann i garasjeanlegg, særlig underjordiske, kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav som mulig i slike anlegg.

Krav i lov og forskrift

I utgangspunktet gjelder alltid Brann og eksplosjonsvernloven § 5: «Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges».

Videre gjelder:

Forslag til retningslinjer for felles garasjeanlegg

Borettslag og sameier bør lage egne retningslinjer der det ikke er fastsatte krav. Under har vi satt opp et forslag til retningslinjer for felles garasjeanlegg.

  • I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes for eksempel takstativ/skistativ/skiboks, ikke-brannfarlig rekvisita og verktøy og dekk/hjul.
  • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
  • Det bør ikke utføres bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag i garasjeanlegget.
  • Biloppstillingsplassen skal holdes ryddig slik at brannmannskaper er sikret god fremkommelighet ved eventuell slokkeinnsats.
  • Lading av el-biler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.
  • Vurdér om det er hensiktismessig å sørge for plassering av el-biler nær inn-/utkjøring i parkeringskjellere.

Både brukere og eier er ansvarlige for at retningslinjene blir fulgt.

Spesielt om el-biler

Per 2019 foreligger det særlige krav til ladepunkter, men ingen spesielle tekniske krav til bygninger og garasjeanlegg relatert til elbiler og parkering av elbiler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet veilederen «Elbil – lading og sikkerhet»  som tar for seg etablering, bruk og vedlikehold av ladepunkter for el- og hybridbiler. Vi anbefaler at man setter seg nøye inn i denne.