Skjerpet forbud mot bruk av bål, grill og ild i Asker og Bærum/Total campfire ban (13.juni)

Fra og med mandag 12. juni er det forbudt med bål, grill og alle former for ild alle steder i Asker og Bærum kommune. Det er lov å grille i egen hage.

(SCROLL DOWN FOR INFORMATION IN ENGLISH)

Forbudet omfatter grill, engangsgrill, stormkjøkken, andre kokeapparater og bålpanner og gjelder også på tilrettelagte grill- og bålplasser og i parker.

Årsaken til det skjerpede forbudet er mangel på nedbør og høy risiko for skogbrann. Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) har i samarbeid med våre eierkommuner derfor vedtatt en midlertidig forskrift mot bruk av ild i våre kommuner.

FORBUD I INNMARK OG UTMARK
Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, engangsgrill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Det er heller ikke tillatt å bruke tilrettelagte grill- og bålplasser i våre kommuner. Parker er også inkludert i forbudet. Forskriften gjelder i ABBR sitt område, som omfatter Asker og Bærum kommune. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

LOV Å GRILLE I EGEN HAGE
ABBR presiserer at det fremdeles er lov å grille i egen hage, samt skolegård, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

IKKE SANKTHANSBÅL
Forbudet innebærer også at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Vanligvis er det vært lov å brenne Sankthansbål i våre kommuner så lenge du tar forholdsregler, men dette gjelder altså ikke i år.

VIRKSOMHETER
Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

INNSKJERPING AV GENERELT BÅLFORBUD
I perioden 15. april – 15. september er det et generelt bålforbud. Med innskjerping av forbudet kan du ikke lenger vurdere selv om du kan gjøre opp ild eller bål, gjennom midlertidig forskrift har brannvesenet nå gjort denne vurderingen for deg. Forskriften forbyr bruk av ild i både inn- og utmark.

VARIGHET
Den midlertidige forskriften varer til torsdag 29. juni 2023, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og ABBR gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger. Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde.

SMS TIL INNBYGGERNE
Det vil også bli sendt ut varsel på SMS med informasjon om skjerpet forbud til alle innbyggere i våre kommuner.

Brann- og redningssjef Anders Løberg er kontaktperson for presse.

Lenke til forskriftene:

Forskrift om forbud mot bruk av ild, Bærum kommune, Viken 

Forskrift om forbud mot bruk av ild, Asker kommune, Viken 

 

———–

INFORMATION IN ENGLISH


TOTAL CAMPFIRE BAN
From 12 June, due to a high risk of forest fires, ABBR has imposed a total local ban on any open fires outdoors in Asker and Bærum. The ban includes grills, disposable grills, gas burners and other outdoor cooking appliances.
This means that it is illegal to have a barbecue or light a campfire in the forest, on other open land, on the beach or in parks. It is also illegal to use designated campfire or barbecues areas.

YOU ARE ALLOWED TO HAVE BARBECUES IN YOUR OWN GARDEN
Barbecues in your own garden are permitted if you are extremely careful. It is illegal to burn organic garden waste when there is a total ban in place.

NO MIDSUMMERS EVE BONFIRES
The ban also means that Midsummer bonfires are not permitted. Usually, it has been allowed to burn Midsummers eve bonfires in our municipalities if you take precautions, but this does not apply during the tightened ban.

SMS TO CITIZENS
Notifications with information about the ban will also be sent via SMS to all citizens in Asker and Bærum.

DURATION OF BAN
The ban lasts form 12 June until 29 June 2023, or until the risk of forest fires is significantly reduced and ABBR makes this known on our website, social media, and press releases. When it is repealed, the general ban on bonfires will still apply.

 

More information about the general campfire ban in Norway from 15 April to 15 September:

https://www.sikkerhverdag.no/en/fire/fire-prevention/what-you-should-know-before-you-light-a-bonfire/