Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27. - 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Søknadsfrist

Søknadsfristen til å søke om salg og oppbevaring av fyrverkeri II og III er: 1. mai

NB! Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Fullstendig søknad

ABBR krever en fullstendig søknad hvert år. Søknader med store mangler bli ikke behandlet. Brannvesenet gir tillatelse til midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto

En fullstendig søknad skal inneholde:

 1. Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (Skjema DSB)
 2. Firmaattest (ikke eldre enn 1 år)
 3. Risikokartlegging og handlingsplan for fyrverkerisalget (Skal ta hensyn til omliggende fare og bedriftens varer (hvis innendørssalg))
 4. Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres (Skal ha en realistisk beskrivelse om hvordan returvarer håndteres. Ansvarshavende/stedfortredende skal håndtere returvarer. Skal inkludere lagring over 5 kg NEI)
 5. Oversiktskart/tegning over plassering av hvor fyrverkeri skal selges (Profesjonell plantegning som viser bygningen, farlig varer, evt. lagringssted og branntekniske vegginndeling)
 6. Oversiktskart/tegning over plassering av lager/lagringscontainer (Utdrag fra et kartverk med inntegnet avstander til alle gjeldende avstandskrav, samt eventuelle avsperringer)
 7. Kopi av kursbevis for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e) som begge skal være ansatt i butikken så lenge fyrverkeritillatelsen gjelder (Kursbeviset skal gjelder til slutten av januar påfølgende år! Hvis den utgår eller søkende ikke ha kursbevis må kursbooking fremlegges.)
 8. Grunneier tillatelse
 9. Fakturaadresse

Krav til selgeren

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:

 • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted (butikk)

Det skal handles med varer som selges utenom fyrverkerisesongen, slik at man med enkelthet kan komme tilbake for retur av varene. Virksomheten skal ha normal åpningstid som for en dagligvarebutikk eller lignende. Salget skal foregå over disk og det skal være betjening bak disken

 • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret

Handelsvirksomheten skal være registret i Brønnøysundregisteret med tilhørende informasjon om hvilken handel virksomheten driver med.

 • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Særskilt utpekt person skal være innehaver eller annen ansatt i virksomheten. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget.

Send inn søknad:

 

Elektronisk:
Søknad scannes og sendes til
post@abbr.no

Per post: 
Asker og Bærum brann og redning IKS
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN

Gebyrer

Det vil bli tatt gebyr for behandling av søknaden etter kommunens respektive gebyrregulativ.

Gebyr i Asker 2020:
Kr. 2745,- pr. søknad

Gebyr i Asker 2021:
Kr. 2819,- pr. søknad

Dersom søknaden avslås betales halvt gebyr.

Gebyr Bærum:
Kr 2700,- per søknad

Lovverket