Sommerhilsen fra brann- og redningssjefen

I en sommerhilsen fra vår brann- og redningssjef, Anders Løberg, deler han sine tanker og refleksjoner om hva som kreves i moderne lederskap for å skape resultater og det å stå i omstilling- og endringsprosesser. I tillegg står vi i et generasjonsskifte og lav arbeidsledighet som stiller nye krav til dagens ledere.

«Vi i ABBR står på hver eneste dag for yte vårt beste, slik at innbyggerne og tilreisende til vår brannregion føler og opplever trygghet og sikkerhet. Vi har stor tillitskapital og derav store forventninger til tjenesteleveranse, spesielt fra innbyggerne og eierkommunene, som vi skal forvalte på en god måte. Dette i en tid med sikkerhetspolitiske utfordringer, energikrise, nye klimautfordringer og andre nye risikomomenter, terrorhandlinger, renteøkninger og hvordan tilpasse seg det grønne skifte. Kompleksiteten i oppgavene blir større. Dette stiller økte krav til alle ledere og ansatte i alle avdelinger og på alle nivåer.

Som deres brann- og redningssjef i en slik tid er en av mine viktigste ledergjerninger å tilrettelegge for at vi har de riktige økonomiske forutsetningene, er organisert på en hensiktsmessig måte, har rett- og tilstrekkelig med materiell, er effektive, at hver og en av dere har den rette kunnskapen og er motivert. Alt dette i totalsum må til for at vi skal mestre og lykkes i samfunnsoppdragene. Dette er en krevende disiplin. Jeg har derfor brukt mye tid på å lytte til dere og bedt om innspill – hva fungerer bra, hva er utfordringene og hvordan kan de eventuelt løses og hvilke forventninger har dere.
Med tilbakemeldingene fra dere, endrede og nye krav i ny brann- og redningsvesenforskrift, forbedringspunkter beskrevet i tidligere interne og i eksterne rapporter, var det behov for å gjennomføre en helhetlig evaluering av dagens dimensjonering og organisering.
Prosjektgruppen overleverte en evalueringsrapport som er god metodisk, bygd på ny kunnskap med tydelige tilrådninger om hvordan vi burde organisere oss for å kunne håndtere fremtidens utfordringer. Rapporten er et meget godt grunnlagsdokument som gjorde det mulig å sette konkrete mål og utarbeide strategier. Ny organisering og dimensjonering ble enstemmig vedtatt i arbeidsmiljøutvalget og ledergruppen.
Vi fikk gjennomslag i brannstyret og i representantskapet for økte budsjetter som gjør det mulig å omstille og endre oss, i henhold til dokumentet «ny organisering og dimensjonering av ABBR.» Dette er jeg svært takknemlig for. Nye stillinger er lyst ut og det jobbes med å innstille 4 brannkonstabler med tiltredelse 1. januar 2023. Prosjektgruppen for omstilling- og endringsprosessen er etablert og vil starte på det viktige arbeidet etter sommerferieavviklingen.
Det å stå i omstilling- og endringsprosesser er krevende for noen og det er derfor viktig at vi viser omsorg og empati for hverandre. Samtidig er det for andre motiverende og gøy. Vi skal fremklappe og fremsnakke det nye, og ikke bruke tid på det gamle. Dette blir bra.
Mine tanker og refleksjoner etter en intens vår med hardt arbeid som har resultert i god måloppnåelse er mangefasettert, men det er et hovedmoment som utkrystalliseres og det er at «vi går i takt mot samme mål». Det er ikke en selvfølge. Jeg tenker og opplever at lederskap i dag handler mer om å være lydhør, vise forståelse og involvere ansatte, men samtidig stille tydelige krav. Slik har vi sammen satt retning som har skapt tillit i organisasjonen. Dette tenker jeg vil skape økt trygghet og sikkerhet på sikt for innbyggerne og ansatte gjennom tydelig kommunikasjon internt, men også eksternt.
Jeg er stolt av den jobben dere gjør hver eneste dag. Tusen takk. Sammen er vi sterke.
Vi er ABBR»
Anders Løberg
Brann- og redningssjef