Isi øvingsanlegg, klokken 18:30

Sakspapirer:

Møteinnkalling styremøte i Asker og Bærum brannvesen_130616

Ettersendte saker:

15-2016 Ny felles 110-sentral med Oslo

17-2016 Tertialrapport 1-2016

18-2016 Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtarriffoppgjør 2016

Vedlegg:

Sak 19/16

Møteprotokoll fra brannstyremøte 20.04.16

Sak 20/16

vedlegg 1 – Regulert driftsbudsjett 2016

vedlegg 2 – Regulert driftsbudsjett 2016 – detaljert

vedlegg 3 – Regulert investeringsbudsjett 2016

vedlegg 4 – Representantskapssak – Disponering av mindreforbruk

vedlegg 5 – Estimat status fond pr. 31.12.17

Sak 21/16

vedlegg 1 – Driftsbudsjett 2017

vedlegg 2 -Driftsbudsjett 2017 – detaljer

vedlegg 3 – Investeringsbudsjett 2017

vedlegg 4 – Foreløpig budsjett – saksfremlegg

vedlegg 5. – Estimat status fond pr. 31.12.17

Sak 22/16

vedlegg 1 – Rammeoverføringer 2017-2020

vedlegg 2 – Driftsbudsjett 2017-2020

vedlegg 3 – Investeringsbudsjett 2017-2020

vedlegg 4 – Estimat status fond ABBV pr 31.12.20

Sak 23/16

vedlegg 1 – Forenklet tertialrapport 1_2016

vedlegg 2 – Driftsregnskap 1 tertial 2016

Sak 26/16

vedlegg 1 – Sentral hovedtariffoppgjør 2016