Våre smitteverntiltak for å begrense utbredelse av Covid-19

Siden mars har ABBR iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittespredningen blant ansatte og de vi er i kontakt med. Tiltakene påvirker ikke vår brannberedskap.

Noen av tiltakene har vart hele tiden, andre har vært opphørt frem til nylig. Vi har nylig på nytt strammet inn i tråd med nasjonale retningslinjer. Slik vil publikum og våre samarbeidspartnere merke dette:

Brannstasjonene er stengt for publikum

Vi kan ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner. Publikum kan henvende seg til oss via denne lenken: https://abbr.no/kontakt/

Alarmkunder

Alarmkunder som skal hente eller levere nøkkel i forbindelse med boligalarm kan ringe 66 76 42 75 (mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager) for å avtale tid for levering/henting av nøkler. Vi gjennomfører kun utvendig kontroll ved innbruddsalarmer. Eier/bruker oppfordres til å avstille selv ved unødig alarm.

Feiertjenesten

For å redusere smittefaren vil ikke feierne lenger gjennomføre innendørs tilsyn med fyringsanlegg. Dette vil inntil videre gjelde ut året. De som allerede er varslet om tilsyn vil få dette utført til midten av uke 47. Dette vil bli gjennomført som et «trappe-tilsyn». Feierne får ikke gå inn, og huseiere må dokumentere utbedrede avvik med bilde. Huseiere vil motta en sms i forkant av besøket med orientering om endring av tilsyns-form. Tilsynet kan eventuelt også gjennomføres digitalt.

Etter midten av uke 47:

Bærum kommune: Når de siste varslede tilsynene er gjennomført går feierne over til å tyvstarte på feiing fra tak for 2021.Tilsyn i forbindelse med sot/pipebranner vil fortsatt gjennomføres, men med ekstra strenge smitteverntiltak.

Asker kommune: Grunnet permitteringer vil det ikke gjennomføres verken feiing eller tilsyn i tiden frem mot årsskiftet. (Med unntak av særskilte tilfeller som pipebrann etc.)

Feieren i Asker har egne nettsider, Feie- og tilsynstjenester AS  og egne sider på Facebook.
Feieren i Bærum har egne nettsider, Feieren A/S og egne sider på Facebook.

Undervisning barneskole

Kampanjen Brannvesenets julekalender og undervisning til alle 4.trinn i våre kommuner gjennomføres på annen måte enn tidligere. Alle skolene er invitert til å følge undervisningen gjennom et Webinar enten 18. eller 24. november. Julekalendere vil kjøres ut og leveres skolene.

Undervisning og brannøvelse ungdomsskoler

Aktiviteten som skulle gjennomføres høsten 2020 er utsatt til over nyttår. Det planlegges for annen aktivitet enn fysiske besøk på skolene.

Utleie av redningsvester og annet utstyr

Vi leier ikke ut redningsvester og annet utstyr i denne perioden dessverre.

Tilsyn, befaringer og møter er avlyst

Vi gjennomfører ikke fysiske tilsyn i virksomheter. Vi gjennomfører heller ikke befaringer eller møter hos kunder eller samarbeidspartnere. Større møter, seminarer og kurs er avlyst.

Bekymringsmeldinger

Det skal vurderes om fysisk besøk er hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.
Vi skal tilstrebe å løse bekymringsmeldingene på andre måter en fysiske besøk. (Her må vi være kreative og bruke de samarbeidspartnerne vi har.) Dersom en bekymringsmelding ikke lar seg løse med andre metoder og risikoen er av en slik karakter at vi ikke kan utsette en befaring, gjennomfører vi befaringen i henhold til smitteverntiltak i rutinen.

I tillegg til å redusere kontakten med publikum, har ABBR blant annet innført hjemmekontor for ansatte som har mulighet til dette, slutt på felles trening, lunsjavvikling i puljer og strenge hygieniske tiltak.