Det er styret i sameiet/borettslaget og ikke seksjonseier av den enkelte leilighet som har ansvaret for vedlikehold av branndetektorer og brannalarmanlegg i leiligheter knyttet til sameiet/borettslaget.

Dersom seriekoblete røykvarslere/detektorer er kablet mellom leiligheter (med rør, ledninger og/eller kanaler), er vedlikehold av disse individuelle røykvarslere også sameiets/borettslagets ansvar. Dette gjelder selv om de ikke er koblet til et brannalarmanlegg.

NB! En endring i forebyggende forskrift fra 2016 gjør at all bygningsmasse som er opprettet før 1985 skal gjennomgå brannteknisk vurdering/brannteknisk tilstandsanalyse.
En slik vurdering vil si noe om det vil være godkjent å installere trådløse anlegg, eller om anlegget må være kablet.
Det er dessverre ikke alle som vet eller selger tjenester etter dette regelverket. Derfor ønsker vi gjerne at styret i boligselskap med bygningsmasse som er bygget før 1985, tar kontakt med oss brannvesenet for informasjon, råd og veiledning.

Sameiet/borettslaget er også ansvarlig for vedlikehold og eventuelt utbedring av fellesarealer (som trappeoppgang, styrerom eller liknende).

Hva er en brannteknisk tilstandsanalyse?

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).