Gass hjemme, på hytta, i båten eller i campingvogna? Følg disse rådene og se våre informasjonsfilmer for sikker bruk av gass.

Ta forholdsregler for å unngå ulykker

Når du håndterer gass er det viktig at du forebygger uønskede hendelser.

 • Vær alltid oppmerksom, tilstede og våken når du bruker gass.
 • Ha en tennkilde tilgjengelig når du åpner gassen i tilfelle tenneren i apparatet ikke fungerer.
 • Steng alltid gasstilførselen når apparatet ikke er i bruk.
 • Husk å koble regulatoren fra gassbeholderen ved lengre tids fravær.
 • Bruker du gass innendørs bør du installere gassdetektor.

Riktig plassering er viktig

De fleste gassbeholdere til hjemmebruk inneholder Propan. Propan er tyngre en luft.
Når du plasserer gassbeholdere er det viktig å tenke på følgende:

 • Plasser aldri gassbeholderen på loft eller i kjeller.
 • Plasser alltid gassbeholderen lett tilgjengelig, slik at den er enkel å stenge og flytte om det blir nødvendig.
 • Gassbeholdere skal alltid stå oppreist.
 • Du skal alltid oppbevare og behandle tomme gassflasker som om de var fulle.
 • Plasser alltid beholderen et sted med god utlufting.
 • Ikke plasser beholderen i direkte sollys.
 • Har du et større anlegg med tank skal det gjennomføres en skriftlig risikoanalyse i forkant.

Tenk på mengden gass som oppbevares

 • Du har lov til å oppbevare maksimum 55 liter brannfarlig gass og inntil 10 liter brannfarlig væske i boligen din.
 • I garasje, utvendig bod, båthus eller lignende kan du oppbevare inntil 90 liter brannfarlig gass og inntil 50 liter brannfarlig væske.
 • Har du en utvendig tank eller flasker på til sammen over 400 liter skal dette meldes inn til DSB.

Mer informasjon og innmelding om oppbevaring av gass kan du finne på nettsidene til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og på www.sikkerhverdag.no 

Vedlikehold utstyret

Det stilles krav til service og kontroll av alle typer gassanlegg.

 • Ved små anlegg tilknyttet frittstående flasker (for eksempel ved bruk av gassgrill) er det krav til service og egenkontroll. Det er viktig at den som utfører dette har nødvendig kompetanse
 • Gasslanger skal skiftes ut regelmessig, gjerne hvert tredje år.  Mye sollys og temperatursvingninger er noen av forholdene som påvirker hvor lenge en slange holder.
 • For å sjekke mulige lekkasjer kan konsentrert såpevann pensles på slangen eller koblinger. Er det lekkasje vil du se bobler.
 • Ved alle faste og eventuelt store anlegg skal service og kontroller utføres av fagfolk. Hvor ofte dette skal gjennomføres er beskrevet i monterings- og bruksanvisningen.
 • Gasslanger bør byttes ut hvert tredje år.

 

Hvordan slokke en gassbrann?

Det som er viktig å tenke på når man slokker en brann i gassform er hva som skjer om vi klarer å slokke flammen? Hvis flammen slokker og gassen fortsetter å lekke ut kan dette være en større risiko enn at gassen brenner i seg selv.

 • Den beste måten å slokke en gassbrann på er ved å stenge hovedstengeventilen.
 • Ha alltid slokkeutstyr i nærheten av der farlig stoff håndteres. Dette for å hindre at en brann sprer seg til der hvor gassen oppbevares.
 • Ved brann og/eller lekkasje kontakt brannvesenet på telefonnummer 110.Bruk alltid godkjent utstyr

Det er viktig at alt utstyr som brukes til gass er godkjent for bruk til dette formålet.

 • Alt utstyr og apparater skal ha en montering- og bruksanvisning på norsk. Les denne nøye før du bruker apparatet.
 • Ved spørsmål kontakt forhandleren eller det lokale brannvesenet.

Bruker du gass innendørs bør du installere en gassdetektor

 • Tidlig varsling ved en eventuell lekkasje er veldig viktig for å kunne håndtere situasjonen best mulig.
 • Plasser gassvarsleren langs gulvet i nærheten av forbruks-apparatet, da propan er tyngre enn luft og vil synke til gulvet først.
 • På visse type anlegg kan du koble en gassdetektor opp mot en magnetventil som stenger gassen automatisk ved alarm.