Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for den økende skogbrannfaren og vil derfor heve anbefalingene fra rødt varsel til mørkerødt for skogsdrift.

Skogbrannindeksen kan man finne på: yr/spesialvarsel/skogbrannindeksSupplert med andre meteorologiske data og kunnskap om forhold i de forskjellige områdene i skogen gjelder følgende sterke oppfordring for tilpassing av skogbruksaktiviteten.

Rødt og mørkerødt varsel innebærer:

Mørkerødt

Ekstremt tørt (> 150)

 1. Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare enn indeksen tilsier.
 2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn eller pumpe til bruk i lokal vannkilde. Slangekapasiteten bør tilpasses driftsområdets størrelse.
 3. Alle forholdsregler for rødt varsel må følges!

Rødt

Meget stor skogbrannfare (70-150)

 1. Alle forholdsregler for oransje varsel gjelder.
 2. Ikke drift der skogbrann kan spre seg til bebyggelse
 3. Unngå drift i områder med stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
 4. Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
 5. Unngå drift på tørre furukoller
 6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
 7. All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
 8. Skogsdrifter bør bare foregå i nord- og østvendte granlier, i områder med dypt jordsmonn eller i spesielt fuktige områder
 9. Drifter må ha god adkomst og god vanntilgang for brannslokking
 10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
 11. Ikke forlat hogstområdet før minst ½ time etter at driften er avsluttet for dagen

Forholdsregler for skogsdrift ved skogbrannfare(PDF)