Har du husket å melde inn ildstedene til brannvesenet?

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) har manglende oversikt over gassfyrte ildsteder tilknyttet fellesanlegg. Dette skyldes at der er få innmeldte ildsteder med gass som brensel. ABBR ønsker derfor at dere melder inn alle ildsteder fyrt med gass til oss.

Styret og beboere i et boligsameie har begge ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert. Manglende vedlikehold og feil bruk kan føre til alvorlige ulykker.

Stadig flere leilighetskomplekser bruker gass til oppvarming, matlaging osv. Noen er tilknyttet gassanlegg med fast rørnett og tank, andre har gassflasker i den enkelte leilighet. Uansett er det styret og den enkelte beboer som må sørge for at utstyret er i orden og at gassen brukes på en sikker måte.

Styrets ansvar

Styret har ansvar for å melde inn gassanlegget til DSB før det tas i bruk. Det gjøres via Altinn. Dersom det er et gassanlegg som forsyner flere boligsameier, kan innmeldingen av praktiske årsaker gjøres av gasselskapet.

Styret skal blant annet kunne fremlegge:

  • dokumentasjon fra gasselskapet som viser at gassanlegget er konstruert, bygget, vedlikeholdt og kontrollert i samsvar med regelverket
  • dokumentasjon av at anlegget driftes, vedlikeholdes og kontrolleres på en sikker måte
  • situasjonsplan som gir en oversikt over plassering av tank, rør med videre
  • risikoanalyse på anlegget som er oppdatert ved eventuelle endringer
  • beredskapsplan hvor også ulykker med gass er tatt med
  • avtale med uavhengig kontrollør (teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan) om systematisk tilstandskontroll av gassanlegget

Beboerne har ansvar for:

  • at det utføres vedlikehold/service og kontroll av anlegget inne i egen leilighet (må kunne dokumenteres)
  • å studere monterings- og bruksanvisning før apparat og anlegg tas i bruk
  • å være kjent med beredskapsplanen som foreligger for boligsameiet
  • å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler

Hvordan melder du inn ildsted til brannvesenet?

Forskrift om brannforebygging sier at hvis du har montert nytt ildsted, eller har et ildsted du ikke tidligere har meldt inn, skal du gi beskjed om dette til brannvesenet.

Innmeldingen sender du inn ved å fylle ut elektronisk skjema.