Asker og Bærum brann og redning IKS avholder styremøte torsdag 13. februar 2020 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

Protokoll fra styremøte i ABBV 14.11.2019, Møteplan 2020, Styrets årsberetning med regnskap 2019, Disponering av mindreforbruk, Rapportering  – oppfølging av feierleverandører, Avtale om overdragelse av biler m.m. fra Asker (Røyken og Hurum) og Styreseminar

Referatsaker:

Enkeltvedtak tilsyn og bruksnektelse, Informasjon om forvaltningsrevisjon utført av Bærum kommune 2019 om kommunale selskapers praktisering av offentlighet, Invitasjon fra Bærum kommune til seminar om selskapsorganisering og styrearbeid og Orientering om vårt nye brannvesen – muntlig orientering

Eventuelt:

 

Styrets leder
Per Anders Owren