Sund i Indre Oslofjord Asker og Bærum stenges

Onsdag 24. august gjennomfører Asker og Bærum brannvesen, i samarbeid med Oslo brann- og redningsetat, en øvelse i IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing). Mellom klokken 10 og 15 stenges samtlige sund i Asker og Bærums indre fjord og det vil være begrenset gjennomfart for andre båter.

Øvelsen er en viktig del av det interkommunale samarbeidet i akutt forurensning.

Hva vil foregå:

Brannbåten vil dra lenser fra Sjøflyhavna i Bærum og deretter Holmenskjæret i Asker, for å tette alle sund. Ved en reell hendelse og forurensning i sjøen er det viktig og raskt begrense spredning og skadeomfanget av oljeavfall eller annet farlig avfall i sjøen. Ved å gjennomføre en slik øvelse får vi mer informasjon om hvor langt tid dette vil ta, samt at vi får testet egne rutiner.

Hvilke sund som rammes:

Asker: Hestesundet og Vendelsund
Bærum: Snarøyasund, Lilleost og Storost

Hensikten med øvelsen er:

  • Trene på egne rutiner i IUA-arbeidet for å være bedre rustet dersom uhellet skulle være ute
  • Avdekke hvor lang tid det vil ta og tette alle sund i våre områder
  • Trene på samarbeidet mellom flere brannvesen

Øvelsen er klarert med havnesjefen i Bærum og Asker. Havnesjefen i Bærum kommune vil delta som observatør under øvelsen.

Dette er første gang Asker og Bærum brannvesen stenger alle sundene, i forbindelse med en slik øvelse.

Fakta om Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA) Indre Oslofjord

Forurensningsberedskapen i Norge er organisert i 34 interkommunale utvalg mot akutt forurensning(IUA). Beredskapen dekker akutt forurensning både på sjø og land. IUA Indre Oslofjord region har 10 medlemskommuner: Asker, Bærum, Oslo, Oppegård, Ski, Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby.

Kystverket er overordnet statlig myndighet for denne beredskapen.

Med akutt forurensing menes at man tilfører miljøet noe som kan føre til skade eller ulempe. I tillegg skal forurensningen være innenfor de følgende tre kriterier:

  • Ikke være tillatt i forhold til forurensingsloven
  • Den må inntreffe plutselig
  • Utslippet må være av en viss betydning

En liten prosent av skipsulykkene fører til akutt forurensing. På tross av dette skjer det likevel ulykker fra tid til annen. Konsekvensen kan bli store skader på fugl og dyreliv, samt ødelagte biotoper for fisk og bunndyr som lever av organismer på havbunnen.

Oslofjorden er et av landets fremste fritids- og rekreasjonsområder. Over en million mennesker bor i områdene rundt indre Oslofjord og benytter fjorden til fiske, båtliv, bading, rekreasjon og naturopplevelser. Oljeforurensning i sjø og oljesøl på strender og skjærgård vil sterkt forringe rekreasjonsverdien og kan ødelegge mulighetene for opplevelser og rekreasjon knyttet til fjordområdet i lang tid.