Asker og Bærum kommuner er blitt enige om en intensjonsavtale som beskriver samarbeidet dersom nye Asker vedtar et felles brannvesen med Bærum.

Intensjonsavtalen fastslår at «Asker kommune og Bærum kommune har som intensjon å videreføre det gode samarbeidet disse kommunene har i dag om drift av felles brannvesen gjennom et felles interkommunalt selskap (IKS). Det er partenes intensjon at nåværende brannvesen i Røyken og Hurum kommuner slås sammen med Asker og Bærum brannvesen IKS fra og med 1.1.2020.»

Intensjonsavtalen skal behandles av formannskapet i Bærum kommune den 12. desember. Fellesnemda for nye Asker får saken til orientering 15. desember. Dersom prosessene i nye Asker og kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum vedtar at fremtidig brannvesen skal være et IKS med Bærum, definerer denne intensjonsavtalen samarbeidsprinsippene som vil gjelde.

– Vi ønsker et felles brannvesen med Bærum for å sikre våre innbyggere økt trygghet, styrket beredskap og flere ressurser tilgjengelig for alle. Dersom vi fortsetter og utvider samarbeidet med Bærum, vil nye Asker og Bærum brannvesen bli et av de største og mest effektive brannvesen i Norge, sier ordfører i Asker og leder av fellesnemnda i nye Asker, Lene Conradi.

– Jeg er tilfreds med at vi har fått på plass denne intensjonsavtalen. For Bærum kommune har det vært viktig å oppnå en fremtidsrettet løsning, som ivaretar kommunens ansvar i henhold til lov om brann og eksplosjonsvern og er økonomisk fordelaktig, sier varaordfører i Bærum Ole Kristian Udnes.

Også den eksterne rapporten «Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune» (Agenda Kaupang), anbefaler interkommunalt selskap mellom nye Asker og Bærum. Rapporten legger vekt på særlige fordeler knyttet til beredskap, kompetanse og økonomi ved et utvidet samarbeid.

Begge kommunene oppnår gjennom avtalen en god samfunnssikkerhet og beredskap og et robust brannvesen som er økonomisk fordelaktig for kommunene på kort og lang sikt. Bærum kommune får ifølge intensjonsavtalen ingen økte utgifter knyttet til ny brannordning, mens Nye Asker får lavere utgifter enn det Asker, Røyken og Hurum samlet bruker i dag på brann- og redningstjenester.

Forhandlingsutvalget til Asker har bestått av Askers representanter i fellesnemnda: Lene Conradi, Leif F. Onarheim og Marianne Riis Rasmussen. I tillegg har Røykens representant i fellesnemnda, Håvard Vestgren, vært observatør i forhandlingene.

Forhandlingsutvalget til Bærum har bestått av varaordfører Ole Kristian Udnes, Kjell Maartmann-Moe og Siw Wikan.