Vår dyktige leder med over 15 år i rollen som brannsjef og leder av Asker og Bærum brann og redning IKS skal snart fratre. Vi søker derfor etter hennes arvtaker til den samfunnsviktige stillingen og funksjonen med stort ansvar og innflytelse.  Søknadsfrist: 5/9-2021.

Brann- og redningssjefen er daglig leder og har det brannfaglige ansvaret etter delegert myndighet. Brann- og redningssjefen forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instrukser, retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Brann- og redningssjefens oppgaver og ansvar:

 • Daglig ledelse og utvikling av et faglig kompetent lederteam
 • Ansvar for at brannvesenets plikter etter brann- og eksplosjonsloven ivaretas
 • Strategisk utvikling, organisasjonsutvikling og modernisering av ABBR
 • Sikre godt samarbeidsklima i en virksomhet bestående av 3 fusjonerte brannvesen etter virksomhetsoverdragelse
 • Sekretær for styre og representantskap
 • AMU, medbestemmelsesutvalg/tillitsmannsutvalg, forhandlinger
 • Økonomi- og budsjettarbeid og ansvarlig for fortsatt god økonomisk utvikling
 • Samfunnskontakt/mediekontakt
 • Bidragsyter inn i det nære og gode samarbeidet med våre nabo-brannvesen
 • Brannfaglige oppgaver
 • Innsatsleder brann
 • Delegert brannfaglig myndighet
 • Brannsjefen er stedfortreder for brannsjefen i Oslo i lokal redningssentral (LRS)
 • Representant i IUA sitt arbeidsutvalg og leder av ressurs i aksjonsledelsen
 • Representant i DSB sitt brannfaglige råd
 • Ansvar for HMS-internkontroll
 • Ønsket bakgrunn/erfaring:
 • Utdanning (jfr. Forskrift om organisering av brannvesen § 7-11) med eksamen fra teknisk høgskole eller annen relevant universitets-/høgskoleeksamen, eller;
  – kvalifikasjoner som leder av brann- og redningsvesen i kommune eller ansvarsområde med inntil 50 000 innbyggere, og minst fem års erfaring som leder av brann- og redningsvesen
 • Solid ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med dokumenterte resultater
 • Solid erfaring med utviklings- og endringsprosesser; ABBR er et resultat av flere brannvesen som etter kommunesammenslåingen er fusjonert sammen til en virksomhet
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring, budsjett- og økonomiplaner
 • God erfaring med å samarbeide/forhandle (AMU, tillitsvalgte etc.)
 • Annet: Den som ansettes må forplikte seg til å ta lovpålagte og relevante kurs ved Norges Brannskole om man ikke har dette fra før

Skagerak Consulting bistår brannvesenet og vårt brannstyre med prosessen med utlysning og rekruttering.
Mer informasjon om stillingen og kontaktinformasjon finner du i utlysningstekst på Finn.no